Regulamin

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„GRAJ W ZIELONE Z KONTAKT-SIMON”

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej GRAJ W ZIELONE Z KONTAKT SIMON jest Kontakt-Simon S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Bestwińskiej 21, dalej nazywany Organizatorem.

2. Akcja promocyjna rozpoczyna się 13 lutego 2024 r. i trwa do 31 października 2024 r.

3. Akcja promocyjna ma charakter otwarty, a biorące w niej udział osoby nazwane są dalej Uczestnikami.

4. Akcja promocyjna ma miejsce i rozpowszechniona jest w Internecie w następujących źródłach:

- oficjalny portal akcji promocyjnej zielone.kontakt-simon.com.pl zwanej dalej Portalem,
- portal społecznościowy Facebook: Facebook.com/SimonKontakt,
- oficjalna strona internetowa Organizatora www.kontakt-simon.com.pl,
- media internetowe i prasa branżowa.

 

§ 2 – Zasady udziału, warunki

1. Udział w akcji promocyjnej jest nieodpłatny i dobrowolny.

2. Warunkiem udziału w akcji promocyjnej jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, rejestracja przy użyciu formularza na stronie https://konto.kontakt-simon.mobi/ oraz zalogowaniu na Portalu akcji zielone.kontakt-simon.com.pl.

3. Dane osobowe uczestników, którzy wyrazili zgodę na udział, przetwarzane będą przez Kontakt-Simon S.A. w celu realizacji akcji promocyjnej. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie Ochrona danych osobowych.

4. Akcja promocyjna jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

5. Akcja promocyjna polega na zebraniu jak największej ilości pustych opakowań foliowych po seriach osprzętu instalacyjnego produkowanego przez Kontakt-Simon, oraz na umieszczeniu ich w specjalnych workach i przesłaniu do Organizatora bezpłatnie, na jego koszt poprzez kurierów DHL.

6. Worki na puste opakowania dostępne są w wybranych punktach dystrybucyjnych na terenie Polski (https://zielone.kontakt-simon.com.pl/#mapa) oraz u przedstawicieli handlowych Organizatora.

7. Organizator weźmie pod uwagę tylko worki oznakowane logiem akcji promocyjnej i wypełnione w całości opakowaniami po serii osprzętu elektroinstalacyjnego wymienionego w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

8. Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia w każdym worku danych swojej firmy w celu identyfikacji przesyłki oraz ilości sztuk opakowań znajdujących się w worku. Brak danych firmy na workach może skutkować nieprzyznaniem punktów.

9. Organizator będzie każdorazowo sprawdzał poprawność danych umieszczonych przez Uczestnika w przesyłce i na tej podstawie przyzna mu odpowiednią ilość punktów przy założeniu, że jedno opakowanie stanowi równowartość 1 punktu. Uczestnik będzie mógł obserwować wartość swojego konta na Portalu akcji promocyjnej.

 

§ 3 – Nagrody

1. Nagroda główna
Nagrodą główną jest wyjazd szkoleniowy do Barcelony dla pięciu Uczestników akcji promocyjnej, którzy przez cały okres jej trwania zgromadzą największą liczbę punktów oraz dla jednego uczestnika, który znajdzie się na miejscu 13 w dniu zakończenia akcji. Wyjazd zostanie zorganizowany w 2025 roku. O dokładnym terminie wyjazdu Organizator poinformuje Uczestników na co najmniej dwa miesiące przed jego realizacją. Lista złożona z 5 Uczestników, którzy zebrali i wysłali do Organizatora największą ilość opakowań po produktach wymienionych w punkcie 5 niniejszego regulaminu od początku trwania akcji promocyjnej oraz uczestnika zajmującego 13 miejsce będzie oficjalna i widoczna na Portalu.

2. Pozostałe nagrody.
Począwszy od 13 lutego 2024 roku każdy Uczestnik po zalogowaniu się na Portalu, może wymienić zebrane punkty na następujące nagrody markowane logiem Kontakt-Simon:

 • t-shirt - 300 punktów
 • spodnie robocze - 1000 punktów
 • polar męski – 1500 punktów
 • latarka - 2800 punktów
 • dalmierz - 3000 punktów
 • zestaw wkrętaków - 1500 punktów
 • lampka czołowa - 1000 punktów
 • szczypce  - 2800 punktów
 • fazer detektor - 400 punktów
 • miarka - 1000 punktów
 • mini poziomica z magnesem - 500 punktów
 • opaska magnetyczna na śrubki - 400 punktów
 • torba narzędziowa - 900 punktów

3. Wybór nagród przez Uczestnika musi nastąpić maksymalnie do 15 stycznia 2025 r.

4. Punkty pozyskane przez Uczestników w trakcie trwania akcji promocyjnej nie podlegają wymianie na gotówkę

 

§ 4 – Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad akcji promocyjnej w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

2. Przystąpienie Uczestnika do akcji promocyjnej jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z akcją promocyjną należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora w Biurze Marketingu, w siedzibie Kontakt-Simon w terminie do 14 dni od momentu zakończenia się akcji promocyjnej. Reklamacje przesłane po upływie powyższego 14-dniowego terminu nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

5. W akcji promocyjnej nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

ORGANIZATOR
Kontakt-Simon S.A.

Zaloguj się

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się Nie pamiętasz hasła?